رد اتهام فرقه گرایی ال‌یاسین، از دیدگاه نظریه سینگر

25 مرداد, 1394

مطابق نظریۀ مارگارت تالر سینگر كه از نظر كارشناسان، همان دیدگاه سیا (دیدگاه سازمان اطلاعات مركزی آمریكا) است. دیدگاهی كه سازمان سیا به گروهی از وابستگان خود واگذار می‌كند تا بتوانند آن را از جنبه‌های علمی‌و تحقیقی، تئوریزه كنند. تئوری شستشوی مغزی حكومتهای مذهبی را فرقه می‌داند و از طرفی مثلاً فراماسونرها را فرقه نمی‌داند.