رد فرقه گرایی ال‌یاسین از دیدگاه فرقه‌های مذهبی

25 مرداد, 1394

غیر از دیدگاهی كه سینگر درباره فرقه بودن در تئوری خود ارائه داده است، دیدگاههای دیگری هم هستند كه تعاریف دیگری از فرقه گرایی ارائه داده اند.

یكی از این دیدگاهها همان دیدگاه اصلی است كه فرقه‌ها را همان انشعابات در دین میداند.