فرقه های انحرافی

25 مرداد, 1394

 

همانطور كه شاهدیم در سالهای اخیر جنبش‌های معنوی در بسیاری از كشورها پاگرفته‌اند و هر كدام طرفدارانی را برای خود گردآورده‌ اند. این اتفاق موجب نگرانی قشرهایی از جامعه شده كه طیفی از این نگرانی كاملا درست و برحق و بخش دیگر آمیخته با اغراض و تعصبات بوده است.

یكی از گرایشاتی كه بوجود آمده این است كه بتوان فرقه‌ها را با نشانه‌هایی شناسایی كرد و بر اساس این نشانه‌ها رای بر انحراف آنها داد. در این باره دانشمندان الهیات و جامعه شناس و روانشناس هر كدام به نوعی اظهار نظر كرده اند كه اكثرا تك زاویه‌ای و محدود به حوزه بررسی مشخصی بوده است.